Z nowszych prac zachodnioniemieckich nad osadnictwem Prus Królewskich w XVI-XVIII wieku

Przegląd Historyczny, Tom 51, Numer 2 (1960) s. 411-424
Marian Biskup

 

do góry