Prawna regulacja wychodźstwa na ziemiach polskich pod panowaniem pruskim w latach 1794-1914

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 58, Numer 2 (2006) s. 199-224
Grzegorz M. Kowalski

 

do góry