Zróżnicowanie formalne nazw terenowych z psł. rdzeniem *bagъ jako przykład interferencji językowej na wschodniej Białostocczyźnie

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 37 (1992) s. 41-53
Jadwiga Głuszkowska

 

do góry