"Spojenia slovenských miest s Pol'skom a Rusou do 16 stor.", O. Halaga, "Historické štúdié", t. XI, 1966; "Príspevok k obchodným stykom východoslovenských miest z Pol'skom a Sedmohradskom v 16.-17. storoči", P. Horvath, "Nové obzory", t. VII, 1965; "Príspevok k obchodným stykom Slovenska so Zliezskom a Moravou v prvej polovici 16. stor.", P. Horvath, "Historické štúdié", t. XI, 1966 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 17, Numer 1 (1969) s. 106-108
Danuta Molenda , O. Halaga (aut. dzieła rec.), P. Horvath (aut. dzieła rec.)

 

do góry