O składzie społecznym wczesnośredniowiecznych sił zbrojnych na Rusi

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 67, Numer 2 (1960)
Henryk Łowmiański

 

do góry