Stan badań osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu (VI-X w.)

Archeologia Polski Środkowowschodniej, Tom 1 (1996) s. 261-265
Stanisława Hoczyk-Siwkowa

 

do góry