Pielgrzymki bractwa różańcowego z Warszawy do Częstochowy w 1608 r. - przyczynek do dziejów konfraterni religijnej i biografistyki zakonu braci kaznodziejów w epoce nowożytnej

Przegląd Historyczny, Tom 107, Numer 2 (2016) s. 287-302
Wiktor Szymborski

 

do góry