Public lending right jako narzędzie wspierania twórczości narodowej: uwagi na tle nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie wynagrodzenia za użyczenie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 8, Numer 2 (2016) s. 60-70
Aleksandra Bagieńska-Masiota

 

do góry