Panowanie książąt opolskich w Rudzkiem w pierwszej połowie XIII w.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia, Tom 45 (1990) s. 119-127
Ryszard Rosin

 

do góry