Otto Magnus Stackelberg wobec projektu skonfederowania sejmu 1782 roku. Przyczynek do praktyki polityki rosyjskiej w Rzeczypospolitej przez Sejmem Wielkim

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 106, Numer 4 (1999)
Ewa Zielińska

 

do góry