Przyczynki do polityki austryackiej w czasie powstania polskiego w r. 1831. I. Przeprawa ks. Adama Czartoryskiego przez ziemie austryackie w r. 1831

Kwartalnik Historyczny, Tom 23, Numer 1-2 (1909)
Bronisław Pawłowski

 

do góry