"Krest'janstvo russkogo Severa v XVI veke", A. I. Kopanev, Leningrad 1978 : [recenzja]

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 32, Numer 2 (1980) s. 231
, A. I. Kopanev (aut. dzieła rec.)

 

do góry