Grzecznościowe akty mowy w listach Barbary Radziwiłłówny do Zygmunta II Augusta

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 4 (2010) s. 133-144
Janina Gardzińska

 

do góry