Marzana - Kostroma - Kupała w obrzędowości polskiej i wschodniosłowiańskiej

Roczniki Humanistyczne, Tom 45-46, Numer 7 (1997-1998) s. 195-202
Anna Woźniak

 

do góry