Wizytacje diecezji włocławskiej : część I : wizytacje diecezji kujawskiej i pomorskiej : tom 1 : opracowanie archiwalno-źródłoznawcze : zeszyt 2 : wizytacje w latach 1123-1421 = Visitationes in Dioecesi Vladislaviensi factae : Pars 1 : Visitationes Dioecesis Vladislaviensis et Pomeraniae : Vol. 1 : Studium de visitationum fontibus et actis : Fasc. 2 : Visitationes annis 1123-1421

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 10 (1965) s. 33-206
Stanisław Librowski

 

do góry