Archiwum Diecezjalne we Włocławku : Dział I : Dokumenty : Seria I : Inwentarz realny : Zeszyt 2 : Oryginalne dokumenty samoistne z XIV wieku = Archivum Dioecesanum Wladislaviense : Divisio I : Documenta : Series I : Inventarium reale : Fasciculus 2 : Originalia documenta subsistentiala XIV saeculi

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 55 (1987) s. 5-99

 

do góry