Dzieła kaligraficzne mnicha Jakuba, kopisty skryptorium cysterskiego w Lubiążu z pierwszej ćwierci XIII wieku

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 19-44
Konstanty Jażdżewski

 

do góry