Jana Keplera stosunek do sztuki. Ze studiów nad nowożytną ilustracją dydaktyczną

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 1 (1967) s. 27-38
Ewa Chojecka

 

do góry