Kancelaria konsystorska w zaborze pruskim na przełomie XIX i XX wieku = Die Konsistorialkanzlei im preußischen Teilungsgebiet an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 64 (1995) s. 41-47
Stanisław Wilk

 

do góry