Odpowiedzialność dotychczasowego i nowego pracodawcy za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem zakładu pracy w prawie polskim i austriackim w świetle Dyrektywy Rady 2001/23

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 14, Numer 1 (2014) s. 229-238
Kinga Moras-Olaś

 

do góry