Referendum na lokalnej urovni v Slovenskej republike

Studia Prawnoustrojowe, Numer 21 (2013) s. 133-143
Alena Krunkova

 

do góry