Polskie powojenne koncepcje badań komparatystycznych w rusycystyce historycznoliterackiej

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 3 (1985) s. 153-168
Eligiusz Przechodzki

 

do góry