Wpływy obce w lubelskim słownictwie mody przełomu XVI

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 16 (1998) s. 115-125
Małgorzata Karwatowska

 

do góry