Widowiska odświętne w teatrze na Kresach na przełomie XVIII i XIX wieku

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 20/21 (2002/2003) s. 135-146
Irena Kadulska

 

do góry