Spis nazw drzew i krzewów Ogrodu Puławskiego (w układzie alfabetycznym)

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 20/21 (2002/2003) s. 233-247
Adam Wołk, Henryk Stasiak, Bogumił Rębowski

 

do góry