Spisy unickie eparchii kamienieckiej z lat 1758-1765 jako źródło do dziejów społecznych Podola

Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, Tom 3 (2004) s. 475-484
Ewa Wac

 

do góry