Możliwości techniczne adaptacji i projektowania fasad frontowych budynków w chronionych pierzejach miejskich – wybrane przykłady = Technical possibilities for adaptation and design of building front façades in protected urban frontages – selected examples

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 39 (2014) s. 30-38
Łukasz Wesołowski

 

do góry