Kierunki rewitalizacji XIX-wiecznych postindustrialnych obiektów zabytkowych i granice ingerencji dla potrzeb nowych funkcji na wybranych przykładach z Łodzi = Trends in revitalisation of the 19th-century post-industrial historic objects and limits of interference necessary for new functions, on selected examples from Łodz

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 39 (2014) s. 54-66
Łukasz Kadela

 

do góry