Cytotoxic and antiviral properties of 4,4'-bis-aminoalkoxybiphenyls

Journal of Education, Health and Sport, Tom 4, Numer 16 (2014) s. 276-281
Svitlana Zanoza, Tatiana Bykova, Sergey Lyakhov, Sergey Andronati, Nadiya Zholobak, Igor Levandovskiy

 

do góry