The history of the Medieval open settlement of Stare Miasto (Civitas Arztiqua) at Kalisz (Greater Poland) tracked by isotope dating methodology

Archeologia Polski, Tom 54, Numer 1 (2009) s. 67-82
Tadeusz Baranowski, Gilberto Calderon, Maria Preite Martinez

 

do góry